سنگ مصنوعی

فروش رزین  مرغوب سنگ مصنوعی*سمنت پلاست *

بهترین رزین سنگ مصنوعی با 55 درصد ماده جامد

نیم تا  8دهم درصد وزن سیمان اضافه کنید

                  امکان ارسال نمونه برای اطمینان شما از کیفیت محصول وجود دارد

                                       سمنت پلاست