دفتر مرکزی و کارخانه :اصفهان -خیابان امام خمینی

 

    مدیرعامل شرکت مهندس علی بیگی:  09134101292      09367820400

 

لینک تلگرام:https://telegram.me/sangmasnui

        سنگ مصنوعی در اینستاگرام